Inpas

NG Gemeente Goudkop

 
NG Gemeente Goudkop
Tuisblad Inligting Goudkorrels Jeug Kleingroepe Skakels Projekte Fotos
Bookmark Eredienste Kategese Jaar Program Vind ons Leesrooster

 

Januarie - Maart 2016 Leesrooster


10 - 16 Januarie 2016


Fokusteks


Handelinge 8:14-17

Eerste week ná Epifanie

Ons byeenkoms se Ritme
* Rus in Psalm 29:1-2, 9-11
* Lees week se fokusteks: Handelinge 8:14-17
* Dink na oor die dag se perspektief
* Ander RCL-tekste: Jesaja 43:1-7; Lukas 3:15-17, 21-22


a. Stil word en aanbidding.
* Ons is in die week ná Epifanie en nog baie bewus van God se verskyning in Christus, in ons wêreld.
- Ons is ook diep onder die indruk dat Jesus God se lig is wat in ons donker wêreld skyn.
* Psalm 29:1 roep die hemelinge op om God te prys oor sy “heilige verskyning.”
- Gebruik Psalm 29 vir julle openingsgebede.
- Benut die beelde in julle gebede, wat die digter gebruik om God se verskyning te beskryf.
- Skep ook eie beelde om God se teenwoordigheid by julle te verwoord.


b. Skriflesing.
* Lees Handelinge 8:14–17.
* Kort tevore (Hand 2) is die Heilige Gees in Jerusalem oor die versamelde gelowiges uitgestort.
- Nou gaan Petrus en Johannes op versoek van mense in Samaria om te vertel wat God doen.
- Hulle lê die mense die hande op om ook die Heilige Gees te ontvang.
- So is God ook in Samaria vir die gelowiges teenwoordig.
- Die gelowiges in Samaria ervaar opnuut hul redding en nuwe lewe in God.
* Gee geleentheid dat die groeplede oor hierdie gebeure en die effek daarvan nadink.


c. Gesprek.
* Deel met mekaar wat julle uit hierdie gebeure oor kerkwees leer.
- Dink aan die reaksie van die Jerusalem apostels toe hulle die nuus oor Samaria hoor.
* Gesels oor julle ervaring en verstaan van die kerkverband (binne julle denominasie), asook die ekumeniese verhoudinge van die breër kerk (tussen denominasies).
- Help ons mekaar genoeg om God se werk onder en met ons met mekaar te deel?
* Dink ook oor die tema van menswaardigheid.
- Beoordeel Petrus en Johannes se optrede onder die mense van Samaria.
- Dink julle hulle het die mense van Samaria menswaardig hanteer?
* Dink oor die werk van die Heilige Gees in julle lewe.
- Wat wil julle aan die Heilige Gees oorgee om meer getrou te getuig oor God se teenwoordigheid?


d. Kerklike Seisoen.
* Tydens Epifanie fokus gelowiges op God se verskyning op aarde.
- Hy is die Lig vir die wêreld en begelei ons.
* Deur die Heilige Gees is God in ons lewe teenwoordig.
- Die Heilige Gees maak ons van God en Christus bewus, rig ons op God en lei ons in die waarheid.
* Hoe verlig God julle lewensomstandighede tans?


e. Afsluiting.
* Dank die Here vir sy Heilige Gees wat Hy ook aan julle gegee het.
* Gebruik die insigte uit die byeenkoms om julle lewens opnuut aan God toe te wy.
* Prys die Here vir sy “heilige teenwoordigheid” saam met die hemelinge van Psalm 29.


Tweede week na Epifanie

17 Januarie

Johannes 2:1-12

Hemel en aarde ontmoet by ’n troue

Ysbreker
Kan jy aan gebeurtenisse in jou eie lewe dink waar ’n oënskynlike ramp se einde so goed was dat jy geweet het Iemand anders moes betrokke gewees het?

Lof en aanbidding
Loof en aanbid die Here met liedere en gebede en lees vir Hom Psalms van lof en aanbidding. Daarna raak die groep stil. Dink aan die Here jou God in jou lewe die afgelope tyd. In die vreugde van Kersfees, Nuwejaar, maar ook in die slegte nuus wat jy dalk ontvang of tyd wat jy beleef het. Hoe het die Here jou lewe verander in hierdie tyd? Praat in stilte met Hom daaroor. Iemand kan die oomblik afsluit met die lees van Jesaja 62:1-5 terwyl die res die woorde in hulle harte laat insink. Herhaal die woorde: “Jy sal genoem word: Die een vir wie die Here liefhet” so drie maal saggies in jou hart en gedagtes.

Woord
Joh. 2:1-12

Lees eers die gedeelte in stilte. Beleef die oomblikke saam met Jesus by die troue. Beleef die fees, die geselskap van mense – en die bekommernis. Die uiteindelike oorweldigende vreugde met die uitkoms wat Jesus gee.
Het die woorde “op die derde dag” enige noemenswaardige betekenis dink julle?
Gaan met mekaar deur die verhaal soos julle dit beleef asof julle self die troue bywoon. Die vreugde, die krisis, die uitkoms. Wat staan vir julle die meeste uit in hierdie verhaal?
Watter belangrike woorde lees ons in vers 11?
Raak nou weer stil. Terwyl jy stil is, lees die leier die verhaal op die volgende wyse voor: sien jouself in die verhaal. Sien al die gaste, hoor die opgewondenheid van die fees. Ontspan saam met jou geliefdes en geniet hulle geselskap. Jy sien Jesus se moeder en wonder wanneer jy haar weer gaan sien (Joh. 19:25). En Jesus is ook daar, so tuis, een met die mense, saam met sy dissipels. Terwyl almal vrolik is en die blydskap oorloop, sien jy Jesus se moeder in gesprek met Hom. ’n Paar kelners staan by met bekommerde uitdrukkings op hulle gesigte. Tussen al die vreugde is daar ook bekommernis. Dit gebeur so dikwels. Die feesvreugde wat gedemp word. Jy staan nader en hoor die gesprek gaan oor wyn wat opgeraak het en Jesus wat antwoord dat sy tyd nog nie gekom het nie. En jy hoor Jesus se moeder wat na die kelners draai en vir hulle sê hulle moet doen wat Hy vir hulle sê. Jesus wys na die klipkanne waaruit jy water geskep het om jou hande te was toe jy ingekom het. Jy sien die kelners met ’n frons kopskuddend wegstap. En dan kom hulle in met water en begin die kanne vol maak. En weer en weer tot die kanne tot bo vol is. En jy hoor Jesus stuur die kelners met ’n skepding vol van die water na die seremoniemeester, self benoud. En wanneer hy dit proe, is dit die beste wyn. Die fees gaan voort. Ons sien Jesus se heerlikheid. Die engele van God klim op en af na die Seun van die mens. Ons glo, Here. Dit het op die derde dag gebeur…

Bedien mekaar
Deel julle ervaring van die jaar sovêr met mekaar. Deel dan ook julle bekommernisse oor die jaar met mekaar en bid dan vir mekaar.

Uitsending
Hoe kan ons as groep na hierdie ontmoeting met die Here, gaan hoop gee in ons omgewing?


Derde week na Epifanie

24 Januarie

Lukas 4:14-21

Vandag is hierdie Skrifwoord… vervul

Ysbreker
’n Mens sien uit na baie dinge. As jy aan een ding kan dink in jou lewe waarna jy werklik uitgesien het, wat staan dan vir jou uit?

Lof en aanbidding
Loof en aanbid die Here met liedere en gebede. Daarna kom julle tot rus en dink aan die Here in julle lewe. Probeer terugkyk saam met Hom oor die afgelope week. Waarna het jy uitgesien die afgelope week? Hoeveel teleurstellings was daar? Sien die Here by jou die afgelope week. In die oomblikke toe jy verras was met blydskap en in die oomblikke toe jy teleurgesteld was. Praat in stilte met Hom daaroor. Iemand lees Psalm 19:1-5 terwyl die res dit in hulle harte beleef.

Woord
Luk. 4:14-21

Lees eers weer die gedeelte met jou hart in stilte en beleef die oomblik saam met Jesus. Volg Hom van sinagoge tot sinagoge totdat jy saam met Hom in sy geboortedorp, Nasaret tot rus kom. Sien Hom lees uit die Skrif, hoor sy woorde. Wat ontdek jy terwyl Hy lees? Beleef die hoop in jou terwyl jy hoor hoe Hy lees. En hoor dan die woorde “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.” Dink daaroor na.
Jesus is so pas deur erge versoekings in die woestyn. Wat lees ons nou van Hom? (Verse 14-15)
In Nasaret, Jesus se grootwordplek, waar die mense Hom nog goed ken, lees Hy in die sinagoge uit Jesaja voor. Wat staan vir jou uit in die gedeelte wat Hy lees? (Verse 16-19)
Wat bedoel Jesus met die woorde in vers 20?
Raak nou weer stil en lees weer die gedeelte deur. Dink na oor Jesus se gestuurd-wees en hoe dit wat Hy kom doen ook jou eie lewe beïnvloed.

Bedien mekaar
Deel met mekaar: As Jesus nou hier sou instap, watter groot behoefte in jou lewe sou jy graag vir Hom wou noem. Bid dan vir mekaar.

Uitsending
Hoe beïnvloed Jesus se kort boodskap in die sinagoge ons as groep se lewe in ons gemeenskap in die week wat kom? Gesels met mekaar oor die betekenis van die genadejaar vir die gestuurd-wees van die groep.


Vierde week na Epifanie

31 Januarie

Lukas 4:21-30

Almal was woedend!

Ysbreker
Het jy al ooit woedend geword om na die tyd te wonder: Was dit nou regtig nodig dat ek so kwaad geword het? Vertel ons daarvan.

Lof en aanbidding
Fokus op die Here in julle midde en gee julleself met lof en aanbiddingsliedere aan Hom. Kom dan tot rus en vra Hom om die afgelope week in jou lewe saam met jou te stap. Dink aan oomblikke waar jy die vrug van die Gees in jou lewe kon sien, of iemand anders dit raakgesien het. Dink ook aan emosies in jou wat jy nie graag in jou wou hê nie, wat jou laat voel het jy is nie bewus van die Here se nabyheid nie. Praat met Hom daaroor. Iemand lees dan Psalm 71:1, 5-8. Herhaal die woorde “U is my hulp van my geboorte af” saggies drie maal in jou hart.

Woord
Luk. 4:21-30

Lees nou weer die gedeelte in stilte deur. Sien die instemming en verwondering by die mense oor die seun uit hulle eie geledere. Hoor Jesus se woorde, sien die woede wat in die mense opbou tot hulle opspring en Hom uitjaag. Wat beleef jy wanneer jy die verskillende reaksies sien?
Waaroor is die mense verwonderd? (Vers 22)
Waaroor is die mense woedend? (Verse 23-28) Wat maak ons woedend in die dinge wat Jesus van ons verwag in ons navolging van Hom?
Wat is die uiteinde van hierdie ontmoeting in die sinagoge in Jesus se tuisdorp? (Verse 29-30) Was dit regtig nodig?
Raak nou stil en lees weer die gedeelte deur. Hoe verander die Here jou terwyl jy die woorde lees? Praat in stilte met Hom daaroor.

Bedien mekaar
Deel julle behoeftes met mekaar. Bid dan vir mekaar.

Uitsending
Hoe kan ons hierdie woorde en gebeurtenis toepas op ons lewe in die gemeente waar daar so dikwels woede ontstaan oor Jesus se woorde wat ons nie altyd pas nie.


Week van Sondag van Verheerliking

7 Februarie

Lukas 9:28-36

Dit is my Seun wat Ek uitverkies het

Ysbreker
Was jy al op plekke en geleenthede waar jy voel: Ek wil net hier bly? Vertel ons daarvan.

Lof en aanbidding
Sing vir die Here liedere waarmee julle Hom verheerlik. Geniet sy teenwoordigheid en laat die blydskap van sy nabyheid jou hart vul. Kom dan tot rus en dink aan Hom. Dink na oor hoe anders Hy jou lewe maak. Dink aan die mees onlangse oomblikke waar sy heerlikheid en teenwoordigheid vir jou dinge in ’n ander lig laat sien het. Praat met Hom daaroor. Iemand eindig dan met die woorde van Psalm 99:9 terwyl die res dit in hulle harte herhaal.

Woord
Luk. 9:28-36

Lees die gedeelte eers in stilte met jou hart. Lees dit asof jy saam met Jesus is, en hierdie wonderlike oomblik aanskou en beleef. Beleef die uitsig vanaf die berg, sien hoe Jesus bid. Wat gebeur in jou binneste wanneer jy Hom sien bid. Sien hoe Hy verander en skitter terwyl Hy bid. Sien die hemelse glans, Moses, Elia. Sien die wolk. Hoor die stem uit die wolk. Beleef die heerlikheid van hierdie oomblik.
Met watter doel gaan Jesus teen die berg op? (Vers 28)
Wat gebeur wanneer Jesus bid? (Verse 29-32)
Hoe reageer Petrus? (Vers 33) Hoe sou jy gereageer het?
Waarvan is die wolk ’n teken en wat gebeur wanneer die wolk ’n skaduwee oor hulle gooi? (Verse 34-35)
Raak nou stil en lees weer die gedeelte. Dink na oor die verandering in jou eie hart (vgl. 2Kor. 3:18) Sal jy kan stilbly? (vers 36)

Bedien mekaar
Vertel eers vir mekaar hoe julle die heerlikheid van Christus in mekaar sien, deel dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

Uitsending
Hoe kan ons in die week wat kom ons medegelowiges bemoedig met hierdie gedeelte?


Eerste week in Lydenstyd

14 Februarie

Deut.26:1-11

Ek onthou my verlossing

Ysbreker
Gesels saam oor: “Mense raak die gouste kwaad wanneer hulle geld in gedrang is of wanneer die dominee preek oor geld”

Lof en Aanbidding
Sing vir die Here liedere waardeur julle julle dankbaarheid vir julle verlossing betoon. Kom dan tot rus by die Here en dink met waardering aan die pad wat Hy die afgelope week met jou gestap het. Dink na oor spesifieke geskenke wat Hy vir jou gegee het en hoe Hy Homself aan jou kom gee het. Noem die geskenke en sê dankie daarvoor. Na die oomblikke van stilte lees iemand Psalm 91:1-8, 14-16 terwyl die res dit in hulle harte saambid.

Woord
Deut.26:1-11

Lees eers die gedeelte met jou hart in stilte deur. Laat die woorde “die Here jou God” tot diep in jou hart insak. Beleef hoe Hy Homself ook in hierdie gedeelte vir jou kom gee en hoe jy wil reageer.
Sommer in vers 1 word gepraat van “die Here jou God”. (vgl. Verse 2,4,5,10,11). Wat sê dit vir ons oor die Here wat hier aan die woord is?
Wat moet die kinders van die Here doen volgens verse 1-4?
Waarom moet hulle die offer aan die Here bring? (Verse 5-10). Waarom offer ons gewoonlik aan die Here? (vgl.Heb.9:14)
Wat sê vers 11 vir ons?
Hoe belangrik dink julle is dit dat ons vandag nog aan die Here offer? (bv. geld, tyd, kragte, gawes (van die Heilige Gees), jou ervaring, jou opleiding – dink aan nog) (Rom.12:1; 2Kor.9:6-8; 1Tim.6:18)
Kom nou tot rus by die Here. Dink na oor die verandering wat Hy deur hierdie woorde in jou hart gebring het. Sê vir Hom dankie.

Bedien mekaar
Bid dat die Here jou broer/suster so sal seën dat hy/sy genoeg het om aan die Here te offer.

Uitsending
Hoe kan die groep ‘n voorbeeld begin stel van ‘n lewe as offer aan God?


Tweede Week in Lydenstyd

21 Februarie

Luk.13:31-35

Jerusalem! Jerusalem!

Ysbreker
Watter ou liefdeslied of enige ou lied roer jou so dat jy trane in jou oë kry?

Lof en Aanbidding
Sing aanbiddingsliedere vir die Here waarmee julle Hom bewonder en eer. Daarna kom jy tot rus en dink aan God se liefde vir jou die afgelope week. Dink aan oomblikke toe jy ervaar het jy is nou so naby aan Hom soos ‘n kuiken onder ’n hen se vlerke. Dank Hom vir sy liefde en sorg vir jou gedurende die week. Daarna lees iemand Psalm 27:4-10 en die res beleef die Psalm en bid dit in hulle harte saam.

Woord
Luk.13:31-35

Lees die gedeelte biddend. Asof jy self in die verhaal teenwoordig is. Sien die Fariseërs, hoor hulle waarskuwing. Hoor Jesus se antwoord en sy hartseer woorde oor Jerusalem. Hoe raak dit jou?
Wat gebeur in verse 31-33? Wat beteken Jesus se woorde aan Herodes?
Hoe verstaan ons Jesus se vergelyking in vers 34?
Is daar hoop vir Jerusalem? (Vers 35)
Kom nou weer tot rus en lees die gedeelte deur. Dink na oor hoe dit jou raak sodat daar in jou binneste ’n verandering kom.

Bedien mekaar
Vertel eers vir mekaar van die mooi en goeie wat julle in mekaar raaksien. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

Uitsending
Hoe kan ons as groep in die week deelneem aan Jesus se roeping om mense “bymekaar te maak”?


Derde Week in Lydenstyd

28 Februarie

Jesaja 55:1-9

‘n Ewige verbond, troue liefde

Ysbreker
As jy al die geld in die wêreld gehad het, wat sou jy eerste gekoop het?

Lof en aanbidding
Kom ons raak nou stil voor die Here, daarna sing ons liedere wat pas by Lydenstyd vir Hom. Kom dan tot rus en dink na oor die Here in jou afgelope week. Watter oomblikke staan vir jou uit as nabye oomblikke aan Hom? Wat het gebeur? Waar was jy? Praat in stilte met Hom daaroor. Iemand lees dan Psalm 63:1-9 terwyl die res dit in hulle harte as gebed oordink.

Woord
Jes.55:1-9

Lees die gedeelte biddend en sien die woorde en gedeeltes raak wat jou aanspreek. Herkou die woorde en laat dit afsak tot diep in jou hart. Beleef God se liefde vir jou terwyl jy die gedeelte lees.
Watter eienaardige uitnodiging gee die Here in vers 1? Wat beteken dit?
Die uitnodiging in vers 1 word uitgebrei in verse 2-5. Wat wil die Here vir sy kinders leer in hierdie verse?
Wat dink julle beteken vers 6 en 7? (Vgl. Matt.28:20)
Baie keer gebruik mense hierdie gedeelte om jou in moeilike omstandighede te bemoedig. Kan ons regtig troos vind uit verse 8 en 9?
Lees nou weer die gedeelte in stilte deur en praat met die Here oor die woorde wat jou raak. Herhaal die woorde “Ek wil met jou ’n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan jou betoon”. Dink na oor hoe die Here jou verander deur hierdie gedeelte in die Woord.

Bedien mekaar
Gesels met mekaar oor die dinge wat julle bekommer en bid vir mekaar.

Uitsending
Hoe gaan die groep hierdie week mense in die omgewing met die woorde uit Jes.55 bemoedig?

 

Vierde week in Lydenstyd

6 Maart

Lukas 15:1-3, 11b-32

Ysbreker
As jy jouself moet gaan verkoop in ’n winkel, hoeveel dink jy gaan jy werd wees? Is dit minder of meer as wat jy werklik werd is?

Lof en aanbidding
Loof en aanbid nou die Here met julle liedere en gebede. Daarna raak julle stil in die Here se teenwoordigheid en geniet die intieme oomblikke met Hom. Dink aan Hom wat met liefde na jou kyk en jou “My geliefde kind” noem. In die rus by Hom dink jy na oor oomblikke toe jy die afgelope week naby aan Hom gevoel het (’n “in-sy-huis-belewing”). Sê vir Hom dankie. Dink na oor oomblikke toe jy ver gevoel het van Hom (’n “ver-land-belewing”). Waar was Hy toe? Praat met Hom daaroor. Sit in stilte en beleef God se omhelsing. Na die stilte lees iemand Psalm 32:1-7 en die res bid die woorde in hulle harte saam.

Woord
Lukas 15:1-3, 11b-32

Lees die gedeelte eers in stilte met jou hart en gaan staan in die middel van die gelykenis. Wees die jongste seun, die oudste seun, die pa wat wag. Dink na oor wat jy beleef en praat met die Here daaroor.
Waarom vertel Jesus die gelykenis en wat wil Hy ons leer? (Verse 1-3)
Deel met mekaar die ervarings van die jongste seun (Verse 11b-20). Hoe beleef julle die deel van die gelykenis en wat gaan in julle harte om wanneer julle dink aan die jongste seun?
Wat sien ons van die pa in verhouding tot die jongste seun? (Verse 20b-24) Wat wil Jesus vir ons hierdeur leer?
Hoe ervaar jy die oudste seun? (Verse 25-30) Hoe voel julle oor sy gesindheid? (Vgl. verse1-3). Sien ons vandag nog hierdie gesindheid?
Wat sien ons van die pa se verhouding tot die oudste seun? (Verse 31-32)
Het die oudste seun die fees vir sy broer bygewoon?
Bedien mekaar

Deel julle behoeftes met mekaar en bid vir mekaar.

Uitsending
Hoe gaan ons as groep in die week wat kom hierdie baie bekende gelykenis van Jesus leef?


Vyfde week in Lydenstyd

13 Maart

Jesaja 43:16-21

Iets nuuts

Ysbreker
Leef jy in die verlede of sien jy uit na nuwe dinge?

Lof en Aanbidding
Kom ons raak nou eers stil. Ons dink aan ons Here wat by ons is en dan sing ons aanbiddingsliedere om Hom mee te vereer. Die taize-liedere is nogal heel gepas vir hierdie tyd van die Kerkjaar. Kom dan tot rus en stap in stilte saam met die Here deur die afgelope week in jou lewe. Wanneer het jy Hom naby aan jou beleef? Sê vir Hom dankie. Dink dan oor die week wat voorlê en hoor sy woorde: “Ek gaan iets nuuts doen”. Hoe sien jy Hom in die nuwe week in jou lewe? Na die stil oomblikke lees iemand Psalm 126 terwyl die res dit in hulle harte sien gebeur in hulle lewe.

Woord
Jes.43:16-21

Lees die gedeelte eers in stilte met jou hart en herhaal die woorde wat jou tref saggies in jou gebed. Hoor die Here se woorde en sien reeds hoe Hy ook in jou hart, lewe en omgewing “iets nuuts doen”.
Waaraan laat verse 16 en 17 ons dink en wat sê dit vir ons oor ons God?
Wat leer ons uit die Here se woorde in vers 18?
Hoe lyk die “iets nuuts” waarvan die Here praat? (verse 19-21)
Lees nou weer vers 21 en vergelyk dit met 1 Pet.1:9,10?
Raak nou weer stil en lees weer die woorde van die gedeelte. Hoe verander hierdie woorde (nou in jou hart) jou lewe? Praat met die Here daaroor en gee jouself vir die “iets nuuts” oor aan Hom.
Bedien mekaar

Dank die Here dat hy hulle wat saam met jou bid ook nuutgemaak het en dra dan mekaar se behoeftes aan die Here op.

Uitsending
Hoe gaan die groep maak om hierdie boodskap by mense sonder hoop uit te kry in die week wat kom?


Sesde week in Lydenstyd (Palmsondag)

20 Maart

Jesaja 50:4-9a
Die seën van luister na die Here

Ysbreker
Op watter manier hou jy daarvan om soggens wakker gemaak te word?

Lof en aanbidding
Die fokus van ons lof en aanbidding is nou al meer op Jesus se Lydensweg gerig. Raak stil en sing liedere wat pas by hierdie tyd (Bv. Liedboek 384, 526, Vonkk 22). Kom dan tot rus en dink na oor die Here in die afgelope week in julle lewe. Dink na oor sy stem in jou lewe en jou luister na Hom. Na die oomblikke van rus lees iemand die woorde: Toe my gebed meer toegewyd en inniger geword het, het ek al hoe minder te sê gehad. Uiteindelik het ek stil geword, heeltemal stil… eers het ek gedink bid is praat. Maar ek het geleer bid is nie net swyg nie, dis luister. So is dit: Bid is nie om jouself te hoor praat nie, bid is om stil te word en te bly en te wag totdat jy God hoor. (Sören Kierkegaard)

Woord
Lees die gedeelte met jou hart en beleef wat jy lees. Luister terwyl jy lees. Laat die woorde wat jou tref hulle rusplek vind in jou hart.
Wat is besonder aan die Here en sy dienaar se verhouding met mekaar? (Verse 4-5)
Lyk dit of die dienaar van die Here dit maklik het in die lewe? (Vers 6) (Vgl. ook 1Petrus 2:22-23)
Het die dienaar van die Here nodig om Homself te verdedig? (Verse 7-9a)
Raak nou weer stil en lees die gedeelte weer deur. Hoe verander die Here jou hart deur hierdie gedeelte in die Woord? Praat met Hom daaroor.
Bedien mekaar

Deel julle behoeftes en bekommernisse met mekaar. Bid vir mekaar.

Uitsending
Hoe gaan ons iemand in ons omgewing die komende week met hierdie Skrifwoorde bemoedig?

 

Bron: COMMUNITAS.CO.ZA - Leesrooster

 

*******************

 Tuisblad | Inligting | Goudkorrels | Jeug | Kleingroepe | Skakels | Projekte | Fotos | Eredienste | Kategese | Jaar program | Leesrooster